top of page

Богат научен и административен опит в образованието и обучението:

 • Ръководител катедра информатика при ИУ;

 • Зам. Ректор 1980 – 1983; 1989 – 1992;

 • Член на СНС при ВАК 1982 – 2007;

 • Член на ВАК 1998 – 2005;

 • Директор на научен център “Бездокументални информационни системи“;

 • Гл. редактор на научно списание “Информационни технологии“;

 • По настоящем ръководител на “Институт за електронен бизнес и култура” с Професионален колеж „Бизнес и култура“;

 • Ръководител  на  “Знание и Бизнес” ООД с Център за професионално обучение “Знание и Бизнес“;

 • Гл. редактор на издателство „Знание и Бизнес“;

Специализации:

 • Прага,

 • Москва,

 • Будапеща,

 • Братислава,

 • Испания,

 • Кувейт,

 • Берлин.

ОСНОВЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН И ОБЩЕСТВЕН АНГАЖИМЕНТ – АКТИВНО И ЕФЕКТИВНО УЧАСТИЕ В ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА  РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВИРТУАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА.

УПРАВИТЕЛ: Проф. д-р ик. н. Петко Щерев Илиев

Академичен научен растеж:

 • Доктор – 1976 г.

 • Доцент – 1977 г.

 • Д-р на ик. н. – 1989 г.

 • Професор – 1990 г.

Oсновни научни интереси:

 • Бездокументални информационни системи,

 • Виртуални системи,

 • Електронен бизнес.

 • Стратегии за електронен бизнес.

 

Директор: Д. Атанасова

 

 

Образование:

 • Висше образование: Икономически университет - Варна, спец. "Икономическа
  информатика"

Професионална дейност:

 • Директор в Професионален колеж «Бизнес и култура» - Варна 

 • Преподавател в Икономически университет - Варна 

 • Програмист в Икономически университет - Варна 

 • Програмист в Електронно-изчислителен център «Метал» - Варна 

Организационни и технически умения и компетенции:

 • Разработени проекти към Научно - изследователски сектор в Икономически университет – Варна.

 • Внедрени информационни системи в областта на туризма, търговията, здравеопазването.

Преподавани дисциплини:

 • Информатика

 • Стратегии в електронния бизнес

Публикации:

 •  Четири публикации в областта на здравния мениджмънт.
  Кординатор на системата за дистанционно обучение в направление 811 - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; 812 - пътуване, туризъм и свободно време.

СЪДРУЖНИК: Доц. д-р. Св. Стефанов -
Заемана длъжност:

 • Заместник - ръководител в катедра "Счетоводна отчетност" и член на академичен съвет в "Икономически университет" - Варна;

 • Директор на Център за професионално обучение "Знание и бизнес" - Варна.

Академичен научен растеж:

 • Доцент по научната специалност “Счетоводна Отчетност” – 2007

 • Доктор по икономика – 1997

Oсновни научни интереси:

 • История и теория на счетоводството

 • Оценка и представяне на инвестициите във финансовите отчети

 • Консултантска дейност свързана с счетоводството в различни отрасли на националните икономики

 • Проблеми свързани с оценката и счетоводното отчитане на финансовите инструменти

 • Счетоводство на туристическото предприятие

Трудов Стаж:

 • 1995 – сега – Икономически университет – Варна катедра „Счетоводна отчетност”

 • 2007 – ” BG2004/016-711.11.01-2.26  “Академична инициатива за насърчаване на регионална заетост  Сакар

СЪДРУЖНИК: Проф. Д-р. М.  НЕШКОВ

Член на Управителен съвет

СЪДРУЖНИК: Проф. Д-р Д. ДОЧЕВ

Член на Управителен съвет
Богат научен и административен опит в образованието и обучението:

 • Доктор - 1972

 • Доцент - 1973

 • Професор - 1981

Професионална дейност:

 • 1970 - Председател на секция и член на бюро на централното ръководство на съюза на математиците

 • 1974 - ръководител катедра "Висша математика" в РУ "Ангел Кънчев"

 • 1980 - Директор на център по математика и информатика

 • 1982 -  ръководител катедра "Виша математика" в "ИУ - Варна"

 • 1990 - Декан на факултет "Информатика"

Научни интереси:

 • Теория на управлението и теория на игрите

 • Диференциални игри с векторна и платежна матрица

 • Диференциални уравнения и възможности за приложения

 • Теория на риска и възможности за неговото приложение

 • Математически анализ, теория на вероятностите и др.

 • Финансова математика

 

Абонамент

за важни новини!

ИМЕ:

Email:

bottom of page